Jak uzyskać większe odszkodowanie po kolizji

samochód zastępczy z oc sprawcy telefonNajczęściej po kolizji  wpadamy w panikę. Potrzebujemy samochodu, aby dojeżdżać do pracy czy odwieźć dzieci do przedszkola. Jednak, nasz samochód stoi w warsztacie i nie wiadomo kiedy zostanie naprawiony. Nie załamuj się poniżej zostanie umówione 10 najważniejszych zasad związanych z dochodzeniem odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez inną osobę. 10 prawd, które należy znać, jeśli jesteś się poszkodowanym z winy innej osoby – odszkodowanie za uszkodzenie samochodu. Stłuczka, kolizja wypadek? Sprawdź, jak nie dać się oszukać. Zobacz co można zrobić aby odszkodowanie było większe niż to co proponuje towarzystwo ubezpieczeniowe.  Mamy również możliwość wynajmu samochodu zastępczego  z OC sprawcy na czas naprawy. Warto dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących tego zagadnienia oraz całego procesu likwidacji szkody.

Koszt naprawy pojazdu

Większość osób, które uszkodziły pojazd w trakcie wypadku z winy innej osoby, chce przywrócenia samochodu do stanu sprzed szkody. W tym celu zleca naprawę profesjonalnemu zakładowi naprawczemu. W takiej sytuacji nie jednokrotnie okazuje się, że pieniądze otrzymane od ubezpieczyciela nie wystarczają na pokrycie kosztów naprawy. W wielu przypadkach, wyliczenia ubezpieczycieli są zaniżane. Mogą być tego różne przyczyny.

Uzależnienie  wypłat od przedstawionych rachunków/faktur

Ubezpieczyciel na taki krok nie może się zdecydować podczas likwidacji szkody, chyba że konieczne jest zastosowanie nowych części, które zwiększają koszty naprawy. Taka sytuacja może mieć miejsce w odniesieniu do starych samochodów. Ubezpieczyciel jest wtedy zobowiązany do wypłaty w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Odszkodowanie takie obejmuje celowe i ekonomiczne uzasadnienie kosztu nowych część. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że spowoduje to wzrost kosztów naprawy samochodu, wtedy wysokość odszkodowania może ulec obniżeniu o kwotę, jaką płaci właściciel samochodu za takie nowe części.

Stosowanie cen części nieoryginalnych

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zapłaty za części tej samej jakości co części uszkodzone. Jeśli samochód nie był wcześniej uszkodzony, to możliwe jest zakupienie części oryginalnych, za które zakład ubezpieczeniowy zwróci pieniądze. Ubezpieczyciel ma możliwość przyjęcia ceny części nieoryginalnych, jeśli udowodni, że zwiększyłoby to koszty wartości całego samochodu.

Przykładem może być to, gdy PZU podczas likwidacji szkody przyjęło wycenę opartą na tzw. zamiennikach. Poszkodowany jednak nie przystał na takie wyliczenia i sprawa trafiła do sądu. Ubezpieczyciel jednak nadal podtrzymywał swoje stanowisko. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego, który uznał, że konieczne jest zastosowanie części oryginalnych. Dzięki temu, Klient otrzymał całą należącą się mu sumę pieniędzy.

Stosowanie potrącenia amortyzacyjnego części

Ubezpieczyciele bardzo często korzystają z potrąceń amortyzacyjnych części. Oznacza to, że korzystają z urealnienia wartości. Polega to na pomniejszaniu odszkodowania za daną część samochodu o określonych procent  wynikający z jego zużycia. Widoczne jest to w kosztorysie tworzonym przez ubezpieczyciela. Taka sytuacja jest jednak dopuszczalna tylko wtedy, gdy nowa część powoduje wzrost wartości samochodu. Taka sytuacja dotyczy więc samochodów bardzo starych.

Nieuwzględnienie uszkodzeń z powodu „braku związku ze szkodą”

Nieraz zdarza się, że ubezpieczyciel stwierdza, że podczas danego wypadku określona część nie mogła ulec zepsuciu. Warto zastanowić się czy nie mamy zdjęcia potwierdzającego uszkodzenie samochodu w określonych okolicznościach. Jeśli mamy świadka, warto dołączyć je do odwołania. Warto czasem wyjaśnić dokładnie okoliczności zdarzenia, aby ubezpieczyciel zmienił swoja decyzję.

 Zaniżanie stawek za prace blacharza – monterskie i lakiernicze

Właściciel samochodu może sam zdecydować w jakim zakładzie zostanie naprawiony samochód po szkodzie. Nie musi szukać oferty najtańszej. Jednak w odwołaniu, warto powołać się na stawki innych warsztatów z rynku lokalnego. Dzięki temu, można będzie uwiarygodnić swoje stanowisko. W orzeczeniach jest zaznaczone, że ubezpieczony może sam wybrać dowolny zakład naprawy  i nie musi szukać zakładu najtańszego.

Szkoda całkowita w pojeździe a odszkodowanie z OC sprawcy

Jeśli mamy do czynienia z typową sytuacją, podczas szkody komunikacyjnej, poszkodowany otrzymuje odszkodowanie z OC sprawcy, które stanowi równowartość kosztów naprawy pojazdu. Jednak, w niektórych przypadkach koszt naprawy samochodu jest wyższy niż jego wartość przed szkodą. W takich przypadkach, odszkodowanie powypadkowe powinno stanowić różnicę między wartością pojazdu sprzed szkody a wartością pojazdu po szkodzie. Jak wynająć za darmo auto zastępcze, jak otrzymać bezgotówkowy samochód zastępczy na czas naprawy? Wystarczy jeden telefon na numer 570 33 44 55

Kiedy decyzja określająca odszkodowanie z OC sprawcy za szkodę całkowitą jest nieprawidłowa?

W wielu przypadkach zakład ubezpieczeń wydaje zbyt pochopnie decyzję o nieopłacalności pojazdu po szkodzie. Wyróżnia się dwa nieprawidłowe warianty podejmowanych decyzji. Najpowszechniejsza jest ta, gdy ubezpieczyciel uznaje uszkodzenia w samochodzie za szkodę całkowitą, pomimo, że ustalony przez niego koszt naprawy nie przekracza ustalonej przez niego wartości pojazdu.

Druga sytuacja jest wtedy, gdy co prawda wyliczenia ubezpieczyciela pozwalają na uznanie szkody całkowitej, jednak same wyliczenia są niewłaściwe, ponieważ została w nich zaniżona wartość samochodu lub zawyżone jego koszty naprawy. Poszkodowany zazwyczaj posiada bardzo dobrą wiedzę na temat wartości swojego pojazdu. Utrudniona jest natomiast weryfikacja kosztów naprawy.

W jednej ze spraw dotyczącej wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, Proama zaniżyła wartość pojazdu sprzed szkody i bezzasadnie uznała nieopłacalność naprawy. Sąd natomiast zasądził całość kosztów naprawy i pełne koszty postępowania.

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego w przypadku naprawy pojazdu

Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić poszkodowanemu celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego.Czas potrzebny do naprawy to czas od momentu zgłoszenia szkody, poprzez oględziny, sporządzenie kosztorysu przez ubezpieczyciela, zamówienie części, aż do faktycznej naprawy pojazdu. Jeśli chcemy założyć ubezpieczycielowi sprawę dotyczącą najmu samochodu zastępczego, musimy posiadać opinie biegłego.

Odszkodowanie za najem samochodu zastępczego w przypadku szkody całkowitej.

Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje i ekonomicznie uzasadnione wydatki, jakie ponoszone są w ramach naprawy uszkodzonego pojazdu. Jednym z nich jest wynajęcie samochodu zastępczego, gdy nasz samochód jest w naprawie. Poszkodowany może korzystać z takiego samochodu w czasie niezbędnym do tego, aby możliwe było nabycie nowego samochodu, jeśli została uznana szkoda całkowita. Szkoda całkowita to różnica pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed szkody i wartością pojazdu po szkodzie.

Dzięki temu, poszkodowany może wynająć samochód samochód zastępczy w momencie, gdy dojdzie do szkody i korzystać z niego do chwili, gdy zostanie powiadomiony o uznaniu przez ubezpieczyciela szkody całkowitej, sprzedaży pozostałości po samochodzie i do momentu nabycia nowego pojazdu.

W przypadku szkody całkowitej, ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie z OC za najem samochodu zastępczego, które obejmuje wydatki na najem takiego samochodu od dnia szkody do dnia wypłaty odszkodowania, a także za dodatkowe 7 dni, gdzie pozostają na zagospodarowanie pieniędzy na zakup nowego samochodu.

Niestety, niektórzy ubezpieczyciele pomimo jasnych przepisów, nadal odmawiają wypłacenia rekompensaty za najem samochodu zastępczego. Zazwyczaj tłumaczą się tym, że w ciągu wspomnianych wyżej 7 dni, ubezpieczony mógł już nabyć nowy pojazd. Przykładem może być Ergo Hestia, która na etapie polubownego załatwienia sprawy odmówiła wypłaty rekompensaty. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu. Po przeprowadzonych negocjacjach, należyta suma została wypłacona, ale klient zrezygnował w porozumieniu z ubezpieczycielem z naliczonych odsetek.

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu

Właściciel, któremu osoba trzecia uszkodziła samochód, może ubiegać się oprócz kosztów naprawy o odszkodowanie z OC sprawcy za utratę wartości handlowej swojego samochodu. Należy jednak podkreślić, że nie każdy samochód traci wartość handlową w wyniku kolizji . Ubytek wartości jest ustalany w przypadku samochodów osobowych i terenowych wtedy, gdy:

 • Jest to pierwsze uszkodzenie samochodu w ramach kolizji
 • Naprawa samochodu jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona
 • Uszkodzeniu uległy elementy lakierowane, metalowe elementy nadwozia lub rama pojazdu
 • Uszkodzony pojazd jest w dobrym stanie technicznym
 • Pojazd nie ma więcej niż 6 lat

Co wpływa na utratę wartości handlowej pojazdu?

 • Wartość rynkowa pojazdu przed kolizją
 • Liczba miesięcy, w których był używany pojazd
 • Stopień uszkodzenia nadwozia i ramy
 • Całkowity koszt naprawy pojazdu

Odszkodowanie z OC sprawcy będzie w tej sytuacji tym wyższe, im samochód był droższy, krócej używany i w większym stopniu uszkodzony. Warto poruszyć kwestie utraty wartości pojazdu, który mamy wzięty w leasing. Uprawnienia do pozyskania takiego odszkodowania ma leasingodawca, ponieważ to do niego należy samochód i to on traci w związku z taką kolizją. Oczywiście, poszkodowanym, ale nie w prawnym sensie jest również leasingobiorca. Aby leasingobiorca mógł ubiegać się o odszkodowanie, musi posiadać cesje wierzytelności od leasingodawcy. Zazwyczaj leasingodawcy nie robią problemów i leasingobiorca otrzymuje taką cesję. Jednak, w niektórych sytuacjach ubezpieczyciele nie zgadzają się na wypłatę ubezpieczenia związana z utratą wartości pojazdu, uzasadniając to tym, że ze względu na zawartą umowę leasingową, nie dochodzi do szkody. Jednym z takich ubezpieczycieli jest Allianz, który odmówił wypłaty odszkodowania, uzasadniając to, że w takiej sytuacji nie dochodzi do szkody. Gdy sprawa trafiła do sądu, ubezpieczyciel od razu zmienił zdanie i przyznał odszkodowanie poszkodowanemu.

Concordia również była oporna w sprawie wypłaty odszkodowania, jednak w tym przypadku obyło się bez drogi sądowej. Poszkodowany otrzymał kilkanaście tysięcy złotych bez problemu, po jedynie pisemnej prośbie o wypłatę.

Wydatki na pomoc specjalisty w postępowaniu likwidacyjnym

Poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów związanych ze skorzystaniem ze specjalistycznej pomocy w ramach postępowania likwidacyjnego. Do tych wydatków zaliczane są zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu likwidacyjnym, wydatki poniesione na rzecz osób trzecich w ramach likwidacji szkody, skorzystanie z porady prawnej w celu sformułowania roszczenia i określenia odpowiednich dowodów, zlecenie określenia zakresu i wyceny rzeczoznawczej lub pomoc w czynnościach faktycznych związanych ze zdarzeniem. Jest to orzeczenie Sądu Najwyższego, dzięki któremu poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów likwidacyjnych. I to z powodzeniem.

Czy ubezpieczyciel musi zapłacić odszkodowanie z OC obejmujące VAT?

Jeśli poszkodowany nie jest podatnikiem podatku VAT i chce otrzymać odszkodowanie z OC, może skorzystać z usług związanych z naprawą, które są objęte podatkiem VAT wg cennika. Może zdarzyć się sytuacja, w której osoba prowadząca działalność gospodarczą nie jest podatnikiem VAT. Wtedy przysługuje mu odszkodowanie w wartości brutto z VAT-em. Inna sytuacja jest, gdy poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą i jest VAT-owcem, ale jednocześnie nabył używany pojazd na podstawie faktury marży. Wtedy nie płacił VAT-u. W takiej sytuacji może domagać się pełnego zwrotu kosztów naprawy.

Odpowiedzialność zarządcy dróg

Zarządzający drogą ma obowiązek:

 • Utrzymać w odpowiednim stanie drogi i chodniki
 • Przeprowadzać kontrolę stanu dróg
 • Wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających

Typowe szkody wyrządzone z winy zarządcy dróg:

 • Szkody spowodowane najechaniem autem lub wejściem pieszego do ubytku na jezdni lub chodniku
 • Szkody wynikające z zaniedbań związanych z nieodśnieżoną lub zlodowaciałą nawierzchnią
 • Szkody związane z zanieczyszczeniem jezdni np. znajdująca się na ulicy plama oleju.

Interrisk zdecydował się na wypłatę odszkodowania za zaniechania zarządcy dróg, który nie dopilnował odpowiedniego stanu drogi. W efekcie, samochód najechał na wyrwę w drodze i doszło do uszkodzenia pojazdu.

Czy warto występować o odszkodowanie na drodze sądowej? Przebieg postępowania sądowego

Jedynie w poważnych przypadkach należy wstępować na drogę sądową. Zazwyczaj odszkodowania za szkody osobowe wypłacane przez ubezpieczycieli są do 6 razy niższe niż te, które zasądziłby sąd. Przyczyny zaniżania odszkodowań są oczywiste. Ubezpieczyciel wychodzi z założenia, że tylko nieliczne osoby zdecydują się na długą walkę sądową. Dlatego zaniżanie wysokości odszkodowania jest dla niego opłacalne.

Należy jednak przypomnieć, że dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej jest bardzo proste i wcale nie tak czasochłonne. Przede wszystkim, sam poszkodowany bardzo często nawet nie musi brać udziału w postępowaniu, ponieważ sąd wydaje wyrok na podstawie dokumentów dostarczonych przez biegłego. Zazwyczaj takie spory kończą się z korzyścią dla poszkodowanego.

Czas trwania postępowania sądowego

Należy podkreślić, że sprawy związane z odszkodowaniami związanymi z uszkodzeniem pojazdu nie są czasochłonne. Zazwyczaj ubezpieczyciele, jeśli usłyszą o drodze sądowej, skłonni są pójść na ugodę z poszkodowanym, albo po prostu nie odwołują się od decyzji sędziego. Robią to, ponieważ wiedzą, że zasadzie są na przegranej pozycji i mogą jedynie ponieść jeszcze więcej kosztów. Zazwyczaj sprawy kończą się po miesiącu lub maksymalnie dwóch.

5.00 avg. rating (99% score) - 739 votes
Zadzwoń do nas