Termin wypłaty odszkodowania z OC i AC

Ile dni ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

termin wypłaty odszkodowania

Termin, w jakim firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłacić odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprecyzowany jest w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Artykuł  14 mówi, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od chwili złożenia przez pokrzywdzonego czy też uprawnionego powiadomienia o szkodzie. Ustawodawca zastrzega niemniej jednak, że gdy towarzystwu nie uda się wyjaśnić okoliczności zdarzenia drogowego w ciągu 30 dni, odszkodowanie będzie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu potrzebnej staranności wytłumaczenie owych okoliczności było możliwe, nie później jednakże aniżeli w terminie 90 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że wyznaczenie odpowiedzialności towarzystwa bądź wielkości odszkodowania jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego albo cywilnego. Co to znaczy? Na przykład, że jeżeli obaj partycypanci wypadku nie anulują tego, co wpisali w oświadczeniu wykonanym na miejscu szkody, a ubezpieczyciel nie będzie miał zastrzeżeń do zgłoszonego zawiadomienia o szkodzie, termin wypłaty pieniędzy z polisy OC winowajcy wynosi 30 dni. Gdy natomiast, w trakcie analizowania zgłoszenia wystąpią wątpliwości, TU może opóźnić wypłatę zadośćuczynienia o 14 dni. Maksymalny czas na spieniężenie zadośćuczynienia z polisy odpowiedzialności cywilnej, od dnia zawiadomienia do wypłaty, nie może przekroczyć 90 dni.

Co w razie problem z wypłatą odszkodowania z OC/AC?

Jeżeli zadośćuczynienie nie należy się pokrzywdzonemu albo należy się w innej wielkości niż stwierdzone w zgłoszeniu ubezpieczyciel jest zmuszony do zawiadomienia o tym osobę występującą z żądaniem. Powiadomienie to powinno mieć formę pisemną i być przesłane w terminie wspomnianym u góry. W powiadomieniu zakład ubezpieczeniowy jest zobowiązany do określenia sytuacji i podstawy prawnej uzasadniającej całkowitą czy częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również przyczyn, dla jakich odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez jednostkę zgłaszającą życzenie. W piśmie z ubezpieczalni musi znaleźć się też pouczenie o sposobności dochodzenia roszczeń przez sąd.

Opóźnienie wypłaty odszkodowania.

Co jeżeli ubezpieczyciel nie zrealizuje odszkodowania podczas 30 dni? Tę sprawę też normuje nadmieniona powyżej Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) oraz Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Adekwatnie z ich zapisami, kiedy czas na wypłatę zadośćuczynienia polisy OC pozostanie przekroczony czy też towarzystwo na czas nie powiadomi o odmowie wypłaty odszkodowania lub wypłacenia go w innej wielkości, Komisja Nadzoru Finansowego ma prawo:

  • ukarać członka zarządu firmy ubezpieczeniowej bądź prokurenta grzywną pieniężną do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu z zeszłych 12 miesięcy, a jeśli nie da się określić typowego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy – do wysokości 100 000 zł.
  • nałożyć na towarzystwo ubezpieczeniowe sankcję pieniężną do wysokości 0,5 procenta składki przypisanej brutto wykazanej przez firmę ubezpieczeniową w zeszłym przedstawionym KNF sprawozdaniu finansowym, a w przypadku, kiedy zakład nie praktykował działalności albo pozyskał składkę przypisaną brutto niższą 20 milionów złotych – do wielkości 100 000 złotych.

Ile czasu ma towarzystwo na wypłatę odszkodowania z Autocasco?

W momencie dobrowolnego zabezpieczenia, czas wypłaty pieniędzy z Autocasco ustalony jest w Kodeksie cywilnym, jakiego art. 817 głosi, że zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w terminie trzydziestu dni, kalkulując od daty otrzymania zawiadomienia o stłuczce, a gdyby objaśnienie w takim czasie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej czy też wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, zadośćuczynienie powinno być wykonane w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu odpowiedniej staranności wytłumaczenie tych okoliczności było prawdopodobne. Niemniej jednak bezsporną część świadczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek spełnić w terminie 30 dni. Bezsporna kwota zadośćuczynienia natomiast to suma, której nie kwestionuje żadna ze stron ( zakład ubezpieczeń ani poszkodowany). Jest ona wypłacana jeśli proces likwidacyjny przedłuża się ponad 30 dni.Tak jak przy obligatoryjnym OC, tak i przy Auto-casco, zakład ubezpieczeń jest zmuszony do oświadczenia na piśmie ubezpieczonego o powodach, dla których nie zrealizuje odszkodowania lub wypłaci je w innej wysokości. W piśmie znajdować się też musi wiadomość o alternatywie dochodzenia roszczeń przed sądem.

Wypłata pieniędzy z OC sprawcy

Zarówno zadośćuczynienie z obowiązkowej umowy OC jak i dodatkowego zabezpieczenia AC musi być zrealizowane w czasie miesiąca od momentu zaraportowania szkody. Czas ten może być przedłużony o max. 14 dni w sytuacji gdy, z różnych powodów w ustawowym terminie nie było możności wytłumaczenia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Gdy ubezpieczyciel opóźnia zrealizowanie odszkodowania możesz skierować do niego pismo ponaglające, w którym poinformujesz o tym, iż upłynął termin wypłaty odszkodowania. W piśmie tym powinieneś się też domagać wypłaty odsetek ustawowych (10 procent w skali roku). Jak reklamacja dostarczona do towarzystwa nie przyniosła skutku możesz skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym, który może pomóc ci w ramach działania interwencyjnego lub polubownego.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czasem trafia się, iż czas likwidacji szkody jest krótki, lecz na nieszczęście jego wielkość jest dla nas niezadowalająca. W takich okolicznościach należy się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Można to zrobić w trakcie 3 lat od przyjęcia decyzji, aczkolwiek nie ma sensu tyle czekać.

5.00 avg. rating (99% score) - 2458 votes
Zadzwoń do nas